Odbiór robót jest obowiązkiem inwestora (zgodnie z art. 647 k.c.). Odmowa czy też zwłoka w podjęciu czynności odbioru, jak i odmowa podpisania protokołu odbioru, jest naruszeniem obowiązków umownych po stronie inwestora.