Posts by natalia

Kierownik budowy

Jak wybrać kierownika budowy?

Kierownik budowy, niezależnie od jej rozmiaru i przeznaczenia, to jej centralna postać. Właśnie od niego w dużej mierze zależy terminowość i wysoki standard wykonanych robót. Jest to niezwykle eksponowane i odpowiedzialne stanowisko – to właśnie on, po przekazaniu mu placu budowy przez inwestora, ponosi odpowiedzialność za większość zdarzeń, które mogą mieć miejsce w czasie wykonywanych prac. Także kierownika budowy rozliczamy za ich przebieg i końcowy rezultat. Właśnie dlatego wybór kompetentnej i doświadczonej osoby może okazać się kluczowy dla sukcesu inwestycji.

Read more
bhp-na-budowie

BHP na budowie

Plac budowy to miejsce wypełnione potencjalnymi niebezpieczeństwami i zagrożeniami. Aby ograniczyć ryzyko wystąpienia wypadku, Ustawodawca szczególnie skrupulatnie zadbał o stworzenie przepisów zabezpieczających interesy pracowników i osób postronnych. Temu zagadnieniu w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 roku poświęcono aż 20 rozdziałów i 267 paragrafów, określających w dokładny sposób wymogi stawiane przed inwestorami i instytucjami, realizującymi inwestycje budowlane.

Read more
dziennik budowy

Dziennik budowy – najczęściej zadawane pytania

Każda inwestycja budowlana wiąże się z koniecznością tworzenia wielu dokumentów. Dziennik budowy jest jednym z najważniejszych z nich. Chociaż w większości przypadków jego prowadzenie jest obowiązkowe, na jego temat wciąż krąży wiele mitów. Tymczasem jego brak lub niewłaściwe prowadzenie, może wiązać się z przykrymi konsekwencjami finansowymi. Poniżej odpowiadamy na kilka podstawowych pytań, które dotyczą tego istotnego dokumentu.

Read more
zgłoszenie budowy

Zgłoszenie budowy – najważniejsze informacje

W 2015 roku rząd postanowił ulżyć obarczonym licznymi obowiązkami inwestorom i kierownikom budów. Wymóg posiadania pozwolenia na budowę lub przebudowę domu jednorodzinnego i wielu innych obiektów zdecydowano się zastąpić zgłoszenie budowy. W znacznym stopniu ogranicza to biurokrację i liczbę dokumentów wymaganych do rozpoczęcia prac. Nie zawsze jasne jest jednak, kiedy ma zastosowanie nowe prawo i w jaki sposób je zastosować.

Read more
harmonogram budowy

Harmonogram budowy – co powinien zawierać?

Każda budowa, niezależenie od jej wielkości i przeznaczenia budynku, wiąże się z koniecznością sporządzania dużej ilości różnego typu dokumentów. Harmonogram budowy należy do najważniejszych z nich. Dzięki niemu inwestor ma kontrolę nie tylko nad postępami prac i ich terminowością, ale także wydatkami i niezbędnymi inwestycjami. Właściwie sporządzony harmonogram to kierunkowskaz, dzięki któremu nie pogubimy się w natłoku budowlanych zadań. Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek, dzięki którym stworzenie właściwego planu będzie łatwe, a sama budowa przebiegnie bezproblemowo.

Read more

Rękojmia w robotach budowlanych

Gwarancja i rękojmia to dwa terminy, z którymi często można spotkać się w przypadku prac budowlanych, i nie tylko. Obie instytucje prawne są formą zabezpieczenia dla zamawiającego i kupującego (w przypadku robót budowlanych – inwestora lub innego nabywcę) przed dostarczeniem rzeczy wadliwej. Warto więc rozróżniać te terminy, by skutecznie dochodzić ewentualnych roszczeń.

<h3>Rękojmia, a przepisy Kodeksu cywilnego</h3>

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, która weszła w życie 25 grudnia 2014 r., znacząco zmieniła przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady. Według nowych przepisów, rękojmia za wady w umowie o roboty budowlane stanowi szczególną formę ochrony inwestora. Jest ona niezależna od winy i wiedzy wykonawcy oraz od wystąpienia szkody powstałej wskutek wydania przedmiotu z wadami. Inwestor oprócz uprawnień związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy posiada uprawnienie wynikające z rękojmi. Obowiązek udzielenia rękojmi wynika z przepisów prawa i nie jest zależny od dobrej woli wykonawcy. W skrócie, oznacza to że wykonawca nie może się z takiego obowiązku samodzielnie zwolnić.

W Kodeksie cywilnym nie ma szczegółowych unormowań dotyczących rękojmi za wady wykonanego obiektu (robót budowlanych). Przy czym Kodeks cywilny określa 5-letni okres odpowiedzialności za wady budynku/nieruchomości od daty jego wydania. Zgodnie z obecnie obowiązującym art. 5561 k.c. wada fizyczna oznacza niezgodność obiektu z umową o roboty budowlane. Obiekt będzie niezgodny z umową w szczególności, jeśli:

nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
nie posiada właściwości, o których istnieniu wykonawca zapewnił inwestora;
nie nadaje się do celu, o którym inwestor poinformował wykonawcę przy zawarciu umowy, a wykonawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jego przeznaczenia;
został inwestorowi wydany w stanie niezupełnym.
Obiekt posiada również wadę fizyczną także w razie jego nieprawidłowego zamontowania i uruchomienia (nieprawidłowego uruchomienia oraz zamontowania w nim rzeczy), jeżeli czynności te zostały wykonane przez wykonawcę lub osobę trzecią, za którą wykonawca ponosi odpowiedzialność, albo przez inwestora, który postąpił według instrukcji otrzymanej od wykonawcy.

<h3>Czego można żądać od wykonawcy w przypadku wad?</h3>

W przypadku umów zawartych po 25 grudnia 2014 r., w temacie wad należy stosować przepisy o wadach przy sprzedaży. Wykonawca odpowiada za wady tak samo, jak sprzedawca.

W przypadku ujawnienia wad, inwestor lub zamawiający może skorzystać z jednej z czterech możliwości:

złożyć oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia,
złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ale jeśli wady są nieistotne, wówczas nie można tego zrobić,
żądać wymiany na dzieło wolne od wad, czyli w praktyce – stworzenia dzieła na nowo,
żądać usunięcia wady.
Przed rozpoczęciem prac, warto zadbać o dokumentację budowlaną i umowę. Już na etapie umowy, strony mogą ustalić zasady odpowiedzialności za wady oraz zasady ich modyfikacji (w tym ograniczyć, a nawet całkowicie wyłączyć taką odpowiedzialność). Nie dotyczy to jednak umów z konsumentami.

Aby zachować roszczenie z tytułu rękojmi – w świetle nowych przepisów – nie jest już konieczne wnoszenie powództwa do sądu przed upływem okresu rękojmi. Ponadto, nowością jest również zawieszenie terminu do wykonania uprawnień z rękojmi, w sytuacji dochodzenia przed sądem lub sądem polubownym innych uprawnień z rękojmi, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Wszystkie niezbędne dokumenty do odbioru robót budowlanych w jednym miejscu

Read more