Jeżeli decydujemy się na skierowanie sprawy o brak płatności za roboty budowlane do sądu mamy obowiązek przygotowania i następnie złożenia jako załącznik do pozwu dokumentów, które potwierdzają istnienie, zasadność i wymagalność roszczenia. Innymi słowy, załączone do pozwu dokumenty muszą stanowić dowód istnienia naszego roszczenia.

Na stronie powodowej, zgodnie z regułą zawartą w art. 6 k.c. spoczywa ciężar udowodnienia faktu, z którego wywodzi skutki prawne. Zatem będą to w istocie rzeczy wszystkie dokumenty, jakie posiadamy na potwierdzenie tej okoliczności. Nie sposób wskazać wyczerpującego katalogu tych dokumentów, ponieważ będą one różne w zależności od stanu faktycznego danej sprawy. Niemniej jednak na pewno należy przedłożyć; umowę/zlecenie, protokoły odbioru/wykonania robót, faktury VAT z dowodem doręczenia ich dłużnikowi, posiadaną ewentualnie korespondencję z dłużnikiem, dziennik budowy. Dokumenty muszą być oryginalne bądź w odpisie poświadczonym notarialnie i co ważne podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji.

Cała dokumentacja zabezpieczająca przed brakiem zapłaty za roboty budowlane w jednym miejscu

Przed skierowaniem sprawy do sądu należy wezwać dłużnika do zapłaty i wezwanie wraz z dowodem doręczenia go dłużnikowi załączyć do składanych do pozwu dokumentów.

Do pozwu dołączyć należy wszystkie posiadane dokumenty, na potwierdzenie swojego roszczenia, ponieważ sąd może pominąć dokumenty składane czy powoływane na późniejszym etapie postępowania.

Kodeks postępowania cywilnego (art. 5051 do 50514 ) przewiduje tryb postępowania uproszczonego, kiedy pozew należy sporządzić na urzędowym formularzu. Tryb uproszczony stosuje się w sprawach należących do właściwości sądów rejonowych:

  1. o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość umowy nie przekracza tej kwoty,
  2. o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu.

Wyjaśnienia powyższe dotyczą postępowania zwykłego. Gdybyśmy chcieli dochodzić roszczenia w trybie odrębnym np. w postępowaniu nakazowym wówczas do pozwu muszą być dołączone dokumenty wymienione, w art. 485 k.p.c. ponieważ nakaz zapłaty w trybie postępowania nakazowego wydawany jest tylko na podstawie dokumentów wymienionych w treści tego przepisu.

Do pozwu dołączamy także odpisy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej stron lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli strony podlegają wpisowi do takiej ewidencji lub rejestru.

Autorem tekstu jest: Elżbieta Markowicz, radca prawny.