Każda inwestycja budowlana wiąże się z koniecznością tworzenia wielu dokumentów. Dziennik budowy jest jednym z najważniejszych z nich. Chociaż w większości przypadków jego prowadzenie jest obowiązkowe, na jego temat wciąż krąży wiele mitów. Tymczasem jego brak lub niewłaściwe prowadzenie, może wiązać się z przykrymi konsekwencjami finansowymi. Poniżej odpowiadamy na kilka podstawowych pytań, które dotyczą tego istotnego dokumentu.

Kiedy trzeba prowadzić dziennik budowy?

Zgodnie z prawem budowlanym, obowiązek prowadzenia dziennika budowy jest nakładany na wszystkie inwestycje i roboty, na które zostało wydane pozwolenie na budowę. Jeżeli w przypadku naszej budowy otrzymanie takiego pozwolenia nie jest wymagane, również posiadanie dziennika budowy nie jest obowiązkowe. Wyjątek stanowi jednak instalacja zbiornika gazu płynnego o objętości poniżej 7 m3 – w tym przypadku nie potrzebujemy wprawdzie stosownego zezwolenia, ale musimy prowadzić dziennik budowy. W praktyce oznacza to, że decydując się na budowę domu jednorodzinnego, musimy prowadzić ten dokument.

Kto odpowiada za prowadzenie dziennika budowy?

Dziennik powinien stale znajdować się na terenie budowy i być udostępniany upoważnionym osobom w celu wnoszenia stosownych zapisów i informacji. Przepisy podkreślają również warunki jego przechowywania – powinniśmy zapobiegać jego zniszczeniu lub kradzieży. Za jego prowadzenie (tak samo jak za prowadzenie innych dokumentów budowy) odpowiada kierownik budowy.

Gdzie można otrzymać dziennik budowy?

Dokument jest wydawany odpłatnie przez organ, który wydał pozwolenie na budowę – zazwyczaj jest to starostwo powiatowe odpowiednie dla miejsca prowadzenia inwestycji. Koszt samego dziennika jest uwarunkowany jego objętością, a więc i rozmiarem realizowanego przez nas projektu, i waha się od kilku do kilkunastu złotych. Wniosek o wydanie dokumentu, opatrzony numerem pozwolenia na budowę oraz potwierdzeniem ostateczności decyzji, składa inwestor. Gotowy dziennik powinniśmy otrzymać w ciągu trzech dni roboczych od daty wejścia w życie pozwolenia na budowę. Należy pamiętać o opieczętowaniu każdej strony dziennika przez wydający go organ – tylko wtedy jest on ważny!

Jak prowadzić dziennik budowy?

Dokument ma format A4 i składa się z podwójnych stron (oryginał i kopia). Strona tytułowa powinna być opatrzona stosownymi informacjami na temat rodzaju i lokalizacji prowadzonych robót, daty i numeru pozwolenia na budowę. Dalej znajdą się wpisy dotyczące działań podejmowanych kolejno w ramach inwestycji. Należy pamiętać o tym, że każdy wpis musi być uzupełniony o dokładne informacje na temat osoby, która go wprowadziła. Ustawodawca dostarcza wzór prowadzenia dziennika budowlanego, dostępny w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.).

Kto może umieszczać wpisy w dzienniku?

Zgodnie z obowiązującym prawem, oprócz kierownika budowy, do wnoszenia wpisów do dziennika budowy, upoważnieni są:

  • Projektanci
  • Inspektorzy nadzoru inwestorskiego i budowlanego
  • Kierownik robót budowlanych
  • Osoby przeprowadzające kontrole na budowie (np. pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy, inspektorzy sanitarni)
  • Geodeci
  • Inwestorzy

Jaka kara grozi za brak dziennika?

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1984 roku Prawo budowlane, dla osób rozpoczynających roboty budowlane bez ważnego dziennika budowy, przewidziano karę grzywny w wysokości od 50 do 500 złotych, nakładaną przez organ nadzoru budowlanego. To jednak nie wszystkie możliwe kary – w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w prowadzeniu tego dokumentu, kierownik budowy może zostać także pociągnięty do odpowiedzialności zawodowej i ukarany dyscyplinarnie przez organy sądownicze samorządu zawodowego.

Co zrobić z dziennikiem po zakończeniu robót?

Po zakończeniu robót kierownik budowy powinien wnieść do dziennika ostatni zapis, będący oświadczeniem o zgodności prac z planem budowy i prawem budowlanym. Następnie inwestor musi złożyć w stosownym organie zawiadomienie o zakończeniu robót lub prośbę o pozwolenie na użytkowanie inwestycji wraz z oryginałem dziennika budowy. Jego kopia jest natomiast najważniejszym dokumentem powykonawczym i powinien ją zatrzymać użytkownik obiektu.

Wszystkie niezbędne dokumenty do odbioru robót budowlanych w jednym miejscu