Kierownik budowy, niezależnie od jej rozmiaru i przeznaczenia, to jej centralna postać. Właśnie od niego w dużej mierze zależy terminowość i wysoki standard wykonanych robót. Jest to niezwykle eksponowane i odpowiedzialne stanowisko – to właśnie on, po przekazaniu mu placu budowy przez inwestora, ponosi odpowiedzialność za większość zdarzeń, które mogą mieć miejsce w czasie wykonywanych prac. Także kierownika budowy rozliczamy za ich przebieg i końcowy rezultat. Właśnie dlatego wybór kompetentnej i doświadczonej osoby może okazać się kluczowy dla sukcesu inwestycji.


Wybór kierownika budowy

Zgodnie z Ustawą, to na inwestorze spoczywa obowiązek wybrania i powołania kierownika budowy. Nawet jeżeli w praktyce często wygląda to inaczej i faktycznego wyboru dokonuje wykonawca, formalnym decydentem pozostaje główny inwestor i to on ponosi wszelką odpowiedzialność związaną ze złym wyborem kierownika budowy. Jego praca nie powinna być jednak pozostawiona bez kontroli. Równie ważną funkcję w budowlanej hierarchii pełni inspektor nadzoru inwestorskiego. O ile kierownik budowy odpowiada za kontrolę postępu prac i ich zgodności z planem budowy oraz sztuką budowlaną, inspektor nadzoru kontroluje pracę samego kierownika i ściśle współpracuje z inwestorem, doradzając mu odpowiednie posunięcia i raportując postępy oraz stan wykonanych prac. Należy podkreślić fakt, że prawo przewiduje możliwość zwolnienia kierownika budowy w dowolnym momencie jej trwania. Kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego powinni więc ze sobą współpracować i konsultować się w kluczowych kwestiach – zapewnia to skuteczną pracę wszystkich pracowników budowlanych i planowy postęp robót.

Kiedy ustanawiamy kierownika budowy

Obowiązujące prawo nakazuje ustanowienie kierownika budowy dla każdej budowy, na której realizację wymagane jest otrzymanie pozwolenia na budowę. W innym przypadku na inwestora nie jest nakładany taki obowiązek. Prawo budowlane zastrzega jednak możliwość odstąpienia od tego obowiązku w przypadku większych, ale mniej skomplikowanych robót. W takim wypadku stosowną zgodę musi wyrazić jednak Starosta.

Kto może zostać kierownikiem budowy

Kierownikiem budowy może zostać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane, wpisana na listę członków izby samorządu zawodowego. Przejęcie obowiązków kierownika budowy następuje poprzez spisanie oficjalnego oświadczenia, w którym kierownik podejmuje się kierowania pracami budowlanymi. Po złożeniu stosownego oświadczenia, inwestor ma obowiązek przekazać je wraz z pozostałymi dokumentami do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Spisanie protokołu przekazania budowy

Formalne przejęcie obowiązków następuje podczas oficjalnego przekazania budowy kierownikowi. Inwestor powinien wtedy podpisać protokół zdawczo-odbiorczy, w szczegółowy sposób określający charakterystykę działki, jej infrastrukturę oraz zakres robót. Szczególną uwagę należy zwrócić na infrastrukturę podziemną – jeżeli jej schemat nie zostanie przekazany kierownikowi budowy, odpowiedzialność za jej zniszczenie poniesie inwestor.

utwórz protokół przekazania budowy w dwóch prostych krokach

Rozpoczęcie pracy kierownika budowy

Pierwszym posunięciem kierownika budowy na nowej budowie powinno być zapewnienie bezpieczeństwa pracy poprzez sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, zwracającego szczególną uwagę na charakterystykę konkretnej budowy. Symbolicznym momentem jest także wywieszenie tablicy informacyjnej, zwierającej podstawowe informacje o trwającej budowie. Po tych formalnościach, kierownik budowy zarządzi prace geodezyjne, które de facto rozpoczynają prace budowlane.