Zasady i tryb wprowadzania zmian do zawartej umowy, powinny być określone w jej treści. Można to zrobić w dwojaki sposób:

  1.  Jeżeli strony zastrzegły, że wszelkie zmiany umowy wymagają zawarcia aneksu do umowy i nie wyłączyły z tej zasady wprowadzania robót dodatkowych czy zamiennych. W takiej sytuacji koniecznym jest, dla ważności wprowadzonych zmian, zawarcie aneksu do umowy.
  2. Jeżeli w umowie, strony przewidziały szczególny tryb dla wprowadzania zmian do umowy w zakresie robót dodatkowych czy zamiennych, to wówczas ten tryb powinien być opisany w umowie, ze wskazaniem:
  • wynagrodzenia za roboty dodatkowe,
  • zasad odbioru,
  • skutków niewykonania bądź nienależytego wykonania robót dodatkowych.

Mając do wyboru te dwie drogi, lepiej wprowadzić roboty dodatkowe/zamienne aneksem do umowy, rozszerzając lub zmieniając zakres rzeczowy robót. Wówczas wszystkie pozostałe postanowienia umowy będą się odnosiły do wprowadzonych robót dodatkowych czy zamiennych.

Autorem tekstu jest: Elżbieta Markowicz, radca prawny.26