Zakres prac zlecony do wykonania powinien być jednoznacznie i precyzyjnie określony w treści zawieranej umowy. Zakres przedmiotowy umowy o roboty budowlane traktowany jest jako „podtyp” umowy o dzieło. W praktyce bardzo często określany jest on w harmonogramie prac.

Strony umowy określają w nim: etapy prac jakie przewidziane są do wykonania, wynagrodzenie dla poszczególnych etapów prac, a także terminy ich realizacji. W praktyce też strony umowy przewidują odbiory częściowe poszczególnych etapów prac oznaczonych w harmonogramie i odbiór końcowy po ukończeniu dzieła.

Umowa o roboty budowlane w dwóch prostych krokach 

Odparcie zarzutu niewykonania prac

Dokumentem, który pozwoli obronić się przed zarzutem niewykonania umówionego zakresu prac będzie niewątpliwie protokół odbioru robót podpisany przez zamawiającego. Protokół odbioru jest potwierdzeniem wykonania zobowiązania przez wykonawcę, które daje mu uprawnienie do żądania od zamawiającego umówionego wynagrodzenia. Należy też podkreślić, że zamawiający ma ustawowy, wynikający z art. 643 k.c., obowiązek odebrania dzieła, które zostaje mu wydane zgodnie z treścią zobowiązania.

Nie można wykluczyć, że w konkretnym stanie faktycznym odparcie zarzutu niewykonania umówionego zakresu prac będzie możliwe również na podstawie innych dowodów, jednak aby to ustalić niezbędna będzie znajomość stanu faktycznego w konkretnej sprawie i analiza całości dokumentacji dotyczącej realizacji konkretnej umowy.

Autorem tekstu jest: Elżbieta Markowicz, radca prawny.