W 2015 roku rząd postanowił ulżyć obarczonym licznymi obowiązkami inwestorom i kierownikom budów. Wymóg posiadania pozwolenia na budowę lub przebudowę domu jednorodzinnego i wielu innych obiektów zdecydowano się zastąpić zgłoszenie budowy. W znacznym stopniu ogranicza to biurokrację i liczbę dokumentów wymaganych do rozpoczęcia prac. Nie zawsze jasne jest jednak, kiedy ma zastosowanie nowe prawo i w jaki sposób je zastosować.

Kiedy wystarczy zgłoszenie budowy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie wymaga się już uzyskania pozwolenia na budowę domu rodzinnego nie wykraczającego poza granicę działki wskazanej w planie inwestycji, parterowego wolnostojącego budynku gospodarczego (np. garażu), altany, ganku, oranżerii o powierzchni do 35 m2, wolnostojących obiektów do 35 m2, obiektów stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni do 35 m2. Należy zaznaczyć, że nowe regulacje obowiązują, jeśli łączna powierzchnia tego typu obiektów na jednej działce nie przekracza 500 m2. Prawo wiąże się także z rezygnacją z konieczności dostarczenia przez inwestora oświadczeń o podłączeniu działki do źródeł ciepła, energii elektrycznej, telekomunikacyjnej, gazowej, kanalizacyjnej, wodociągów i dostępu do drogi publicznej.

Jak zgłosić budowę

Budowę obiektu zgłaszamy do działu architektoniczno-budowlanego odpowiedniego dla miejsca przeprowadzania inwestycji starostwa powiatowego (w przypadku miast na prawach powiatu będzie to urząd miasta). Zgłoszenie budowy opiera się na wypełnieniu stosownego formularza wydawanego nieodpłatnie we właściwym urzędzie albo dostępnym w internecie. Musimy określić w nim następujące szczegóły inwestycji:

Rodzaj, zakres i sposób realizacji robót

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością, na której powstanie budowa. Szkice lub rysunki poglądowe dotyczące budowy. Nie jest jednak wymagany projekt budowlany ani podpis osoby posiadającej uprawnienia budowlane. Takich potwierdzeń może jednak zażądać od nas urzędnik. Decyzja właściwego organu.

Zgłoszenie należy złożyć na 14 dni przez planowanym rozpoczęciem prac. Właśnie tyle wynosi okres tak zwanej „milczącej zgody” – po którym, jeśli nie otrzymaliśmy decyzji odmownej, możemy uznać, że właściwy organ wydał pozwolenie na realizację inwestycji. Co ważne – nie przewidziano możliwości wydania decyzji pozytywnej. Aby otrzymać potwierdzenie uzyskania pozwolenia na budowę, musimy udać się po nie do starostwa powiatowego. Jeżeli urzędnik dojdzie do wniosku, że nasze zgłoszenie nie spełnia wymogów formalnych, procedura zostanie przerwana i będziemy mieć możliwość uzupełnienia brakujących punktów. Decyzję odmowną otrzymamy także, jeśli nasza budowa nie wpisuje się w lokalny plan zagospodarowania przestrzennego lub budowa nie spełnia ustawowych kryteriów. Po uzyskaniu pozwolenia mamy 2 lata na rozpoczęcie prac budowlanych, po upływie tego czasu, traci ono ważność.

Zgłoszenie i co potem

Roboty, które nie wymagają uzyskania oddzielnego pozwolenia na budowę, nie muszą być nadzorowane przez kierownika budowy. W ich przypadku nie ma także obowiązku prowadzenia dziennika budowy (chyba że prace dotyczą instalacji zbiornika paliwa ciekłego do 7m3) oraz złożenia oświadczenia o zakończeniu robót budowlanych.

Wszystkie dokumenty do odbioru prac budowlanych w jednym miejscu